Protokol fra

Møde i Det Sydslesvigske Samråd

mandag den 1. oktober 2018 kl. 18.30 på Flensborghus

Til stede: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig (DCB) v/ Christian Jürgensen, Bjarne Truelsen og Jens M. Henriksen
Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS) v/ Viggo Jacobsen, Jochen Arndt, og Jytte Nickelsen
Dansk Skoleforening for Sydslesvig (Skolef.) v/ Udo Jessen, Birgit Jürgensen-Schumacher og Lars Kofoed-Jensen
Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig (DS) v/ Jacob Ørsted og Tom Petersen
Friisk Foriining (Friiske) v/ Bahne Bahnsen
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) v/ Ronny Grünewald og Guido Petersen
Sydslesvigsk Forening (SSF) v/ Jon Hardon Hansen, Gitte Hougaard-Werner og Jens A. Christiansen (sekretær)
Organisationer tilsluttet Sydslesvigsk Forening (De tilsluttede) v/ Kirsten la Cour og Preben Holl
Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) v/ Flemming Meyer, Rüdiger Schulze og Martin Lorenzen
Generalkonsul Kim Andersen
Grænseforeningen v/Jens Andresen

Afbud: Randi Kuhnt (DS), Ilwe Boysen (Friiske), Kirstin Asmussen (SdU)

Protokolfører: JAC/Jette Hanisch

Dagsorden:

1.  Valg af ordstyrer
2.  Godkendelse af beslutningsreferatet fra den 20.6.2018
3.  Fastlæggelse af den endelige dagsorden
4.  Meddelelser
5.  Orientering om mindretallets stillingtagen til "”Fünfter Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland zur Implementierung des Rahmenüber-einkommens des Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten“ v/SSF.
6.  Orientering om Europarådets ministerkomité's stillingtagen til Tysklands "Sechster Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland zur europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen" v/SSF
7.  Drøftelse af Kristeligt Dagblads artikelserie om Sydslesvig hen over sommeren v/SSF
8.  Styrket indsats for sprogundervisning for voksne / forældre v/SSF og DCB
9.  Status fra arbejdsgruppen vedr. øget samarbejde på tværs af mindretallets foreninger og organisationer v/sekretariatet
10. Status på arbejdet med en Sydslesvig-kanon v/sekretariatet
11. Udkast til mødeplan 2019
12. Spørgetid
13. Eventuelt
14. Lukket møde

Birthe von Kehler orienterer om projektet ”Kinderaugen zum Leuchten bringen”. Der er enighed om, at det er et godt projekt, SSF, Skoleforeningen, Kirken og Sundhedstjenesten allerede bakker op om. SSW vil gerne sende en opfordring ud til medlemmerne. Den 15. december 2018 er der galafest hos Optiker Drews i Flensborg.

Formand Christian Jürgensen byder velkommen til mødet. En særlig velkomst til generelkonsul Kim Andersen og gæsterne.

1. Valg af ordstyrer

Christian Jürgensen vælges som ordstyrer.

2. Godkendelse af beslutningsreferatet af 28. juni 2018

Referatet godkendes uden bemærkninger.

3. Fastlæggelse af den endelige dagsorden

Den udsendte dagsorden følges.

4. Meddelelser

DS, Tom Petersen:

 • Sundhedstjenesten overtager officielt Sanatoriet i Hjerting den 1. januar 2019
 • Sundhedstjenesten har overtaget administrationen af et fond efter et dansk plejehjem ved Hamborg, der uddeler 20-60 euro om måneden til danske statsborgere i Tyskland, der kun har deres ”Grundsicherung”. Dette skal nu ændres til, at det går til sydslesvigere.

DKS, Viggo Jacobsen:

 • Sydslesvigudvalget har meldt ud, at der i år kan forventes en budgetfremskrivning på 0,9 procent. DKS får en fremskrivning fra Kirkeministeriet på 0,7 procent.

SSW, Flemming Meyer:

·       På SSW’s initiativ har Landdagen vedtaget, at § 82b Landesverwaltungsgesetz ang. dansk sprogbrug i forvaltningen nu også gælder for byen Kiel.

·       Opfordrer til at organisationerne melder ud, hvis man ønsker emner medtaget ved kontaktudvalgsmødet i Berlin 21. november.

SSF, Jon Hardon Hansen:

 • Fortæller om et møde på konsulatet ang. festligholdelsen af Dannebrogs 800 års jubilæum i 2019. 15. juni – Valdemarsdag – deltager Dronningen og Statsministeren i festligheder i Estland. Samme dag arrangerer Danmarks-Samfundet et stort flagoptog i København, hvor også flere sydslesvigske organisationer deltager. Jubilæet markeres i Sydslesvig bl.a. i forbindelse med årsmøderne 26.-28. maj. Skoleforeningen afholder en emneuge med bl.a. debat og udstilling. Der er nedsat en arbejdsgruppe under Samrådet, hvor Annette Neumann, Gitte Hougaard-Werner, Jens M. Henriksen samt Skoleforeningen er medlemmer. Alle organisationer kan sende repræsentanter til arbejdsgruppen; næste møde afholdes igen på konsulatet. Generalsekretariatet koordinerer de sydslesvigske 2020-aktiviteter.
 • Mindretalsrådet har mødtes med forbundsdagens nye mindretalskommitterede Dr. Bernd Fabritius. Han stammer selv fra et mindretal og forstår sig som mindretallenes advokat og ombudsmand, og han vil kontakte forbundsdagens gruppeformænd med henblik på at udnævne ”Minderheitensprecher”. BKM har øremærket 600.000 euro til Mindretallenes Hus og ser gerne, at huset realiseres med et nyt koncept.
 • Den 7. november festligholdes i Berlin 30 året for forbundsregeringens mindretalskommitterede. Mindretallene har ikke længere et eget referat i ministeriet men er nu sammenlagt med ”Aussiedler”, hvilket man vil prøve at få ændret.
 • Har søgt 125.000 kr. til en vandreudstilling om de fire mindretal.
 • Har holdt møde med DialogForumNorden ang. en stillingtagen til EU om at Interreg efter 2020 fortsætter som nu.

5. Orientering om mindretallets stillingtagen til "”Fünfter Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland zur Implementierung des Rahmenübereinkommens des Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten“ v/SSF.

SSF, Jens A. Christiansen orienterer. Vi har opnået meget m.h.t. ligestilling og bevæger os nu hen mod sproglig ligestilling.

Skolef., Lars Kofoed-Jensen supplerer, at skolerne var kommet op på et tilskudsniveau over de tyske offentlige skoler og nedjusteres nu i 2019 på 100 procent ligestilling.

SSW, Martin Lorenzen: SSW vil ved kontaktudvalgsmødet drøfte tilskud til Flensborg Avis.

6. Orientering om Europarådets ministerkomité's stillingtagen til Tysklands "Sechster Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland zur europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen" v/SSF

SSF, Jens A. Christiansen orienterer.

7. Drøftelse af Kristeligt Dagblads artikelserie om Sydslesvig hen over sommeren v/SSF

SSF, Jon Hardon Hansen orienterer. Sprogdebatten kommer til os udefra, vi er udfordrede. SdU har allerede en sprogpolitik, Skoleforeningen er også på vej. Opfordrer Samrådet til at formulere en fælles sprogpolitik. Vi lever i en tysk hverdag, det tyske sprog er en del af vores liv og må ikke stigmatiseres. Målet må være, at alle, der vælger det danske mindretal, bliver tosprogede.

SSF, Jens A. Christiansen: Opfordrer Samrådet til at komme med en fælles udtalelse om, at mindretallet prioriterer dansk sprog meget højt og er i gang med en fælles sprogpolitik.

Konklusion:

 • Emnet tages op på næste samrådsmøde, hvorefter Samrådet så eventuelt kommer med en fælles stillingtagen.

8. Styrket indsats for sprogundervisning for voksne / forældre v/SSF og DCB

SSF, Jon Hardon Hansen og DCB, Jens M. Henriksen gennemgår det udsendte notat.

De Tilsluttede, Kirsten la Cour uddeler og gennemgår et notat.

Konklusion:

 • Emnet tages op på næste eller overnæste samrådsmøde.

9. Status fra arbejdsgruppen vedr. øget samarbejde på tværs af mindretallets foreninger og organisationer v/sekretariatet

SSF, Jens A. Christiansen gennemgår udkast til kommissorium.

Konklusion:

 • Kommissoriet vedtages
 • Samarbejdsaftalen evalueres på baggrund af resultatet fra arbejdsgruppen

10. Status på arbejdet med en Sydslesvig-kanon v/sekretariatet

SSF, Jens A. Christiansen orienterer.

Konklusion:

 • Udvalget foreslår, at der udarbejdes et pædagogisk materiale, der også kan bruges i undervisningen.

11. Udkast til mødeplan 2019

Mødeplanen godkendes. Enighed om, at man fremover starter med spisning kl. 18 og mødestart kl. 18.30

Skolef.,Lars Kofoed-Jensen foreslår, at der udsendes manuskripter/notater i stedet for de mundtlige beretninger og at man så diskuterer disse.

12. Spørgetid

Der er ingen spørgsmål

13. Eventuelt

DKS, Viggo Jacobsen takker for opmærksomhed til jubilæumsfesten og for 25 års godt samarbejde.

19.11. 2018

JAC/jh

Formand

Christian Jürgensen
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Tlf. +49 461-146040
e-mail: christian-juergensen@gmx.de

 

Sekretariat

Jens A. Christiansen
Dansk Generalsekretariat
Norderstr. 76
D-24939 Flensburg

Telefon:

+49 461 14408-120

Fax:

+49 461 14408-131

E-Mail:

jac@samraadet.info
jh@samraadet.info

Fra Danmark:
Postboks 369
DK-6330 Padborg